VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
Điện thoại: 024 6263 1777 - Email: vanphonghsvvn@gmail.com